සුවඳ නොදැමූ + ගිනි නැති ඉටිපන්දම්

සුවඳ නොදැමූ + ගිනි නැති ඉටිපන්දම්

1 නිෂ්පාදන
    1 නිෂ්පාදන
    මෑතකදී නරඹන ලද