කරත්ත

ඔබේ කරත්ත දැනට හිස්.


තවත් දෑ මිලදී ගන්න

මෑතකදී නරඹන ලද